'വൃത്തിയുള്ള നവകേരളം, വലിച്ചെറിയൽമുക്ത കാമ്പയിന് നാളെ  (26-01-2023 വ്യാഴം)  തുടക്കം 

വൃത്തിയുള്ള നവകേരളം, വലിച്ചെറിയൽമുക്ത കാമ്പയിന് നാളെ (26-01-2023 വ്യാഴം) തുടക്കം

നവകേരളം കര്‍മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ, ശുചിത്വ മിഷൻ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയുള്ള നവകേരളം വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം കാമ്പയിന് നാളെ (26-01-2023 വ്യാഴം) തുടക്കമാകും. 2017 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് തുടക്കമിട്ട ‘മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കാമ്പയിന്ടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഈ വർഷം ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ ശുചീകരണത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

തുടർന്ന് വായിക്കുക

tender_malayalam