നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഹരിതകേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒത്തൊരുമിക്കാം. ഈ മഹത്തായ യത്നത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറെ ആണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. സാക്ഷരതാ യജ്ഞം പോലെ ജലവും, മണ്ണും, വിളവും ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം. വാർഡ് മെമ്പറെ അതിനായി സഹായിക്കണം.ഡിസംബർ എട്ടു മുതൽ ഹരിതകേരളത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട മുൻഗണന നൽകുന്ന നിരവധി ജോലികളുണ്ട്. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്.. ഇതിനായി വികേന്ദ്രീകരണ ആസൂത്രണ മാതൃകയിൽ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകാലുണ്ടാവണം.. സാങ്കേതിക വിദഗദ്ധർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, യുവജന സംഘടനകൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ആവണം ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചു വിദഗ്ദ്ധരുമായി ആലോചിച്ചു നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ജലസംരക്ഷണം

1-jalasamridhi

 • പൊതു കിണറുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക. ഇവയുടെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളും വൃത്തിയാക്കി തയ്യാറാക്കുക.
 • കുളങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ശുചീകരിച്ച് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക.
 • തോടുകളെയും കനാലുകളെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക.
 • കായലുകള്‍ ശുചീകരിക്കുക.
 • മത്സ്യകൃഷിക്ക് സാധ്യമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ അവയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക.
 • കുന്ന്, ചരിവ്, താഴ്വാരം, മണ്ണിന്‍റെ ആഴം, ഘടന, മണ്ണൊലിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓരോ പ്രദേശത്തും ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താവുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക.
 • കനാലുകള്‍ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജലം കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുക.
 • മഴക്കുഴികളുടെ നിര്‍മ്മാണം ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിക്കുക.
 • നിലവിലുള്ള മഴവെള്ള സംഭരണികള്‍ വൃത്തിയാക്കി, പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുകയും അവയുടെ തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • കഴിയുന്നത്ര കുളങ്ങള്‍/ ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ എന്നിവയില്‍ നീന്തല്‍ പഠനം ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടി ഏറ്റെടുക്കുക.
 • ബണ്ട് നിര്‍മ്മാണം, താല്‍ക്കാലിക തടയണകളുടെ നിര്‍മ്മാണം എന്നിവ വഴി വേനല്‍ മഴയുടെ ജലസംഭരണം.
 • സ്കൂളുകളിലെ കിണറുകളിലെ വിഷബീജമകറ്റല്‍ (disinfection) നടത്തുക. (ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡര്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി)
 • സ്കൂള്‍ കോമ്പൗണ്ടിലെ ജലം മണ്ണിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കല്‍.
 • മേല്‍ രണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വീടുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാം.

ശുചിത്വ – മാലിന്യ സംസ്കരണം

2-suchithamalinyam

 • കിണറുകള്‍, ചിറകള്‍ എന്നിവയിലെ പായല്‍, പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങള്‍ വാരി മാറ്റി വൃത്തിയാക്കുക.
 • മാലിന്യം പൊതുസ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കല്‍.
 • ഖരമാലിന്യ ശേഖരണം.
 • പൊതു പങ്കാളിത്തത്തോടെ, മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങള്‍ ഉള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നും അവ മാറ്റല്‍.
 • വികേന്ദ്രീകൃത കമ്മ്യൂണിറ്റിതല കമ്പോസ്റ്റിങ്ങ് സംവിധാനം ചെയ്യല്‍.
 • ഉറവിട അഴുക്കുജല പരിപാലനം.
 • വീടുകളില്‍നിന്നും, സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും അഴുകുന്ന മാലിന്യം പുറത്തേക്ക് പോവുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കലും ഉറവിടത്തില്‍ തന്നെ സംസ്കരിക്കലും.
 • എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും മാലിന്യം കുറയ്ക്കാന്‍ നടപടി.
 • എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്വാപ് ഷോപ്പ് സംരംഭകരെയും പാഴ് വസ്തു വ്യാപാരികളെയും കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍.
 • ആശുപത്രികള്‍, ഹോട്ടലുകള്‍, വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പദ്ധതിയും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കല്‍.
 • പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഇല്ലാത്ത കടകള്‍ ഉറപ്പാക്കല്‍.

ജൈവകൃഷി

3-sujalam-subalam

 • എല്ലാ വീടുകളിലും താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് (കൃഷിഭവന്‍, കുടുംബശ്രീ, നബാര്‍ഡ് ഫാര്‍മേഴ്സ് ക്ലബ്ബുകള്‍, എന്‍.ജി.ഒകള്‍) പച്ചക്കറി വിത്തുകളുടെ ഒരു കിറ്റ് ലഭ്യമാക്കാന്‍ കൃഷിവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫലപ്രദമായി എല്ലാ വീട്ടുകാരും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 • പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍, ജലസേചന സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തരിശായിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ വിഷുവിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറി ഉല്‍പ്പാദനത്തിന് കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴി നടപടി സ്വീകരിക്കുക.
 • വിത്ത് ബാങ്കുകള്‍, കര്‍ഷക ഗ്രൂപ്പ് വഴി MGNREGS ലിങ്ക് ചെയ്യാം.
 • സ്കൂളുകളില്‍ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങുകയും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതിനായി സ്കൂള്‍തല ഹരിതസേനകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കാന്‍ നടപടി എടുക്കുക.
 • അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...